Wednesday, August 6, 2014

KAJIAN SARJANA (MASTER)

      JUAL BELI MENURUT SYEIKH DAUD AL FATONI : KAJIAN TERHADAP KITAB NAHJ AL-RAGHIBIN WA SUBUL AL MUTTAQIN
                                                     Disediakan oleh : Nor Asyikin binti Ab Hamid (UniSZA)
           
           DEFINISI OPERASIONAL
                      Jual Beli

Jual beli menurut bahasa ertinya pertukaran atau saling menukar. Sedang menurut pengertian fiqh jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain. Jual beli menurut kamus istilah fiqh diertikan sebagai menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dan wang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad). Kegiatan ini merupakan salah satu cara manusia mencari rezeki yang halal menurut agama. Mencari rezeki merupakan usaha yang disuruh oleh agama. Kerana itu manusia dalam hidupnya harus berusaha memenuhi keperluan mereka kelak di akhirat dan keperluan mereka di dunia. Manusia itu tidak dibenarkan hidup hanya berpangku tangan dan hanya meminta-minta. Ajaran Islam menyatakan bahawa tangan di atas (member) adalah lebih baik daripada tangan di bawah (yang memberi). Jual beli diperbolehkan dalam agama Islam jika ianya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Islam. Adapun rukun dan syaratnya, adalah penjual dan pembeli harus; berakal sihat, dengan kehendak sendiri, berhak tasarruf dengan hartanya dan baligh. Sedang wang dan barang yang diperjualbelikan harus: halal, ada manfaatnya dapat diserahterimakan, milik sendiri atau yang dikuasakan, barangnya diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dalam hal zat (barang), bentuk ukuran dan sifat-sifatnya. Di samping itu juga harus dengan sighah (lafaz akad). Dalam jual beli ada khiyar; Khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. (Kamus Istilah Fiqh, 1997). Apa yang disebut ijab ialah tawaran akan menjual sesuatu barang kepada calon pembeli. Manakala ijab dan qabul ertinya timbang terima. Ijab : tawaran, dan qabul adalah terima. (Kamus Istilah Fiqh, 1997) 

No comments:

Post a Comment