Wednesday, August 6, 2014

Kajian Manuskrip Melayu 1

[Research Proposal]
Koleksi Manuskrip Melayu Bertulisan Jawi di Eropah Barat: Pengesanan dan Pencarian Warisan Intelektual Melayu

Manuskrip bertulisan Jawi yang merupakan warisan tradisi Melayu terdapat di serata dunia. Terdapat berbagai bentuk warisan tradisi Melayu bertulisan Jawi seperti manuskrip, buku, surat, undang-undang bertulis, peraturan, artifak dan penerbitan-penerbitan lain yang sebenarnya merupakan khazanah tersembunyi warisan intelektual Melayu. Menurut Amat Johari Moain (2008), terdapat kira-kira 16,000 manuskrip bertulisan Jawi yang tersimpan di perpustakaan dan muzium di seluruh dunia. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat manuskrip Jawi di Eropah seperti negara Perancis, United Kingdom, Belanda, Portugal, Jerman dan Rusia. Kajian ini mempunyai objektif mencari dan mengesan manuskrip Melayu bertulisan Jawi di Eropah Barat dan mendapatkan semula semua manuskrip Melayu bertulisan Jawi di Eropah Barat sama ada dalam bentuk microfilm, hardcopy, softcopy atau fotokopi dengan apa cara sekalipun. Kajian ini mempunyai keunikan yang tersendiri dari segi metodologi. Kajian ini bukan sahaja berbentuk penyelidikan manuskrip (manuscript research) bahkan apa yang lebih penting ialah ia lebih berbentuk mencari dan mengesan manuskrip lama bertulisan Jawi. Di antara langkah-langkah yang diambil sepanjang proses penyelidikan ialah menyusun senarai pengarang artikel jurnal yang berkaitan dengan tulisan Jawi seperti yang dijumpai mengikut alphabet, nama skripsi, tahun diterbitkan (jika ada), nama penerbit (jika ada) dan tempat diterbitkan. Di samping itu, usaha akan dilakukan untuk sesi wawancara dengan Kurator Muzium atau Ketua Pustakawan atau Pentadbir organisasi yang berkaitan. Kajian ini juga akan menghasilkan satu dokumentasi yang komprehensif lagi terkini manuskrip bertulisan Jawi yang merupakan warisan tradisi intelektual Melayu-Islam. Pengklasifikasianjuga dilakukan melalui berbagai bentuk warisan tradisi Melayu bertulisan Jawi mengikut klasifikasi seperti manuskrip, buku, surat, fail peribadi, koleksi simpanan peribadi, undang-undang bertulis, peraturan, artifak dan penerbitan-penerbitan lain. Di samping itu, usaha akan dilakukan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk warisan tradisi Melayu bertulisan Jawi mengikut disiplin ilmu seperti persuratan Melayu-Islam, kebudayaan, kesusasteraan, kesenian, undang-undang, ilmu Fikah, ilmu Tauhid, faraid, pertanian, ilmu Al-Quran, Tafsir, perubatan, ilmu Hadis, ilmu Kalam, kosmologi, sains dan teknologi, sains persekitaran, matematik, astronomi, ilmu Falak, ilmu Hisab atau sebagainya. Sebagai hasil, insyaallah akan diterbitkan sebuah buku berjudul “Manuskrip Melayu Bertulisan Jawi Di Eropah Barat” dan dua buah artikel jurnal dalam Jurnal ISI.

http://km.upm.edu.my/kmportalweb/infox/assetDetailAction.action?execute=view&assetId=000061279&actionFlg=alllist

No comments:

Post a Comment